Aansprakelijkheid, Copywright Quoratio en Auteurswet
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op www.werkenenleren.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van www.werkenenleren.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.werkenenleren.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Quoratio (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.werkenenleren.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door een bezoeker wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.quoratio.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.quoratio.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.werkenenleren.nl verkregen is. Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door een bezoeker gestelde vragen kunnen rechten worden ontleend.

Email disclaimer
De informatie in een Quoratio e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Een e-mailbericht van Quoratio bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien je een Quoratio e-mailbericht ten onrechte ontvangt, verzoekt de afzender je om de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout.

De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mailbericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Neem nu die stap naar een nieuwe carrière en meld je aan voor één van onze traineeships. Weet je nog niet naar welke van de 3 je voorkeur uitgaat? Geef dan aan dat je geen voorkeur hebt, dan gaan we samen onderzoeken welke het beste bij je past!

Meer info
solliciteer nu!